Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2017

ahuramazda
10:33
0052 09ac 500
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona vianikotyna nikotyna
10:33
3535 8d28
Reposted frombrumous brumous vianikotyna nikotyna
ahuramazda
10:31
Bo nie ma we mnie nic i nic nie jestem wart
A czerwień mojej krwi to tylko jakiś żart
I zapominać chcę tak często jak się da
Że nie ma we mnie nic i nic nie jestem wart

Ty pilnuj moich snów i przychodź kiedy chcesz
Te chwile z moich dni do jednej dłoni zbierz
I nie pocieszaj mnie i tak tu będę stał
Bo nie ma we mnie nic i nic nie jestem wart
— Myslovitz - szklany człowiek

September 22 2017

19:51
6189 0255 500
Reposted fromcat-gifs cat-gifs viacucaTwin cucaTwin
ahuramazda
19:50

ahuramazda
19:50
2544 2629
Reposted fromlove-autumn love-autumn viairmelin irmelin

September 21 2017

ahuramazda
20:36
9861 6b1f
Reposted fromSzczu Szczu viairmelin irmelin
ahuramazda
11:53
3895 1943 500
Reposted fromshakeme shakeme viaOnly2you Only2you
ahuramazda
11:46
7346 523d
Reposted fromhajskul hajskul viairmelin irmelin

September 20 2017

ahuramazda
11:19
1538 6e31
Reposted fromscorpix scorpix viapanimruk panimruk

September 19 2017

ahuramazda
21:26
9007 d6fa
Reposted fromretro-girl retro-girl via13-days 13-days
ahuramazda
21:25
7696 53db
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viajustaperson justaperson
ahuramazda
21:24
Lubię jesień. Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.
— Paweł Pollak
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaigul igul
21:24
4160 1e8c
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viakaskowata kaskowata
ahuramazda
21:24
1354 8755
Reposted fromaletodelio aletodelio viatoolong toolong
ahuramazda
21:22
Cały problem Hłaski to strach przed banałem życia, banałem studiów, banałem uczenia się, patrzenia na świat i banałem jakiegoś tam szczęścia.
— Andrzej Bobkowski o Marku Hłasko
Reposted frommyname myname viaWlodara Wlodara
20:15
20:14
ahuramazda
20:08
2413 3d62
Reposted fromGIFer GIFer viaOnly2you Only2you
ahuramazda
20:06
8906 9dde
Reposted fromdreamlike dreamlike viapassionative passionative
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl