Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2019

ahuramazda
11:47
6900 e095
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

August 17 2019

19:20
2015 c553
ahuramazda
19:17
Człowiek przeżywa wszystko po raz pierwszy i bez przygotowania. To tak, jakby aktor grał przedstawienie bez żadnej próby. Cóż może być warte życie, jeśli pierwsza próba już jest życiem ostatecznym?
Einmal ist keinmal, powtarza sobie Tomasz niemieckie przysłowie. Jeśli coś zdarza się raz, to jakby nie zdarzyło się nigdy. Jeśli człowiek ma prawo tylko do jednego życia, to jakby nie żył w ogóle. 
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin viacytaty cytaty

August 16 2019

ahuramazda
21:06
0771 33e5 500
Reposted fromapatia apatia viasatyra satyra
ahuramazda
21:06
1658 65dd 500
Reposted fromnutt nutt viairmelin irmelin
ahuramazda
21:05
5376 14da 500
Reposted fromMadMaid MadMaid viairmelin irmelin
21:03
6928 9b13
ahuramazda
21:00
9372 8bf4
Reposted frompierdolony pierdolony viairmelin irmelin

August 15 2019

ahuramazda
20:31
4262 69f8
Reposted fromxawery xawery viaspecific-humor specific-humor
ahuramazda
20:23
Reposted fromgruetze gruetze viainsanedreamer insanedreamer
ahuramazda
20:23
4405 acde 500
Reposted fromtfu tfu viainsanedreamer insanedreamer
ahuramazda
20:22
0387 6a82 500
Reposted fromoll oll viainsanedreamer insanedreamer

August 13 2019

ahuramazda
15:50
8639 032e
Reposted fromloki loki viairmelin irmelin

August 08 2019

ahuramazda
19:08
6768 8368 500
Reposted fromnyaako nyaako viainsanedreamer insanedreamer

August 07 2019

ahuramazda
15:38
ahuramazda
11:51
4144 80a1 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viairmelin irmelin
ahuramazda
11:46
0680 e6f1
Reposted fromkrn krn viairmelin irmelin
ahuramazda
11:42
5857 cdee 500

August 05 2019

ahuramazda
21:13
1370 7cf0 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viairmelin irmelin
ahuramazda
21:12
Reposted fromshakeme shakeme viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl