Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2018

ahuramazda
20:33
9490 e6ef 500
Reposted fromanheros anheros viainsanedreamer insanedreamer
ahuramazda
20:31
ahuramazda
20:27
4094 b54f 500
Late Rain - Waymouth Street, mike barr, oil, 2016
Reposted fromvolldost volldost viazwariowalam zwariowalam
ahuramazda
20:20
2615 9fbe
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
ahuramazda
09:48
7798 690a
Reposted fromnazarena nazarena viazwariowalam zwariowalam

July 19 2018

13:49
7513 844f
Reposted frompolaparis polaparis viazwariowalam zwariowalam

July 18 2018

ahuramazda
21:50
ahuramazda
21:48
ahuramazda
21:47
ahuramazda
21:37
Czekanie to dziwny okres, powoduje ogromne i nieusuwalne zniszczenia, nawet jeżeli umie się czekać.
— Grażyna Jagielska - Miłość z kamienia. Życie z korespondentem wojennym.
ahuramazda
21:34
2417 6ed7
Reposted fromSzczurek Szczurek vialoldrugs loldrugs

July 15 2018

ahuramazda
21:56
1282 95e4
Reposted fromgabrynia gabrynia viainsanedreamer insanedreamer
ahuramazda
21:26
ahuramazda
21:25
Reposted frombluuu bluuu viainsanedreamer insanedreamer
ahuramazda
21:22
-Zwykle trudno opowiedzieć o tym, o czym naprawdę chce się opowiedzieć. Nie uważasz?
— H. Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromsalato salato viadancingwithaghost dancingwithaghost

July 14 2018

ahuramazda
19:12
7051 b26c 500
Kraków, ul. Opolska. Wczoraj.
19:12
2466 0486 500
Reposted fromdivi divi viadancingwithaghost dancingwithaghost

July 12 2018

ahuramazda
12:58
9939 5353
Reposted fromblackdrama blackdrama viainsanedreamer insanedreamer

July 10 2018

20:18
8095 10ae 500
ahuramazda
10:35
To nie tylko
zgubione włosy.

Opuszczone miejsce
często boli.

Mnożymy się
ucięci
tęsknotami.

Jesteśmy rozgwiazdami.

Nie odgrodzeni od niczego.
Rozgubieni.
— Miron Białoszewski
Reposted fromifyouleave ifyouleave viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl