Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2018

ahuramazda
18:52
5265 6132
Reposted fromkarahippie karahippie

May 23 2018

ahuramazda
21:24
Reposted fromshakeme shakeme vianelabai nelabai
21:19
0436 8f45

theworld-ofmymind:

- The end of the fucking world 

Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
21:17
8083 7385 500

energy:

my street

Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
21:17
8455 f5ae
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
ahuramazda
15:04
0434 7ec5
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
15:03
4563 a558 500

artist-matisse:

Goldfish, 1911, Henri Matisse

Size: 140x95 cm
Medium: oil on canvas
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viairmelin irmelin
ahuramazda
15:03
Reposted fromlugola lugola viairmelin irmelin
ahuramazda
14:59
1554 b37a
ahuramazda
14:38
8137 d607 500
Reposted fromfungi fungi viadancingwithaghost dancingwithaghost

May 21 2018

ahuramazda
13:57
6466 abf1
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viasatyra satyra
13:56
4706 d6f6
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
ahuramazda
13:55

Bądźcie pozdrowieni nadwrażliwi

za waszą czułość w nieczułości świata
za niepewność wśród jego pewności

Bądźcie pozdrowieni
za to, że odczuwacie innych tak, jak siebie samych

Bądźcie pozdrowieni
za to, że odczuwacie niepokój świata
jego bezdenną ograniczoność i pewność siebie

Bądźcie pozdrowieni
za potrzebę oczyszczenia rąk z niewidzialnego brudu świata
za wasz lęk przed bezsensem istnienia

Za delikatność nie mówienia innym tego, co w nich widzicie

Bądźcie pozdrowieni
za waszą niezaradność praktyczną w zwykłym
i praktyczność w nieznanym
za wasz realizm transcendentalny i brak realizmu życiowego

Bądźcie pozdrowieni
za waszą wyłączność i trwogę przed utratą bliskich
za wasze zachłanne przyjaźnie i lęk, że miłość mogłaby umrzeć jeszcze przed wami

Bądźcie pozdrowieni
za waszą twórczość i ekstazę
za nieprzystosowanie do tego co jest, a przystosowanie do tego, co być powinno

Bądźcie pozdrowieni
za wasze wielkie uzdolnienia nigdy nie wykorzystane
za to, że niepoznanie się na waszej wielkości
nie pozwoli docenić tych, co przyjdą po was

Bądźcie pozdrowieni
za to, że jesteście leczeni
zamiast leczyć innych

Bądźcie pozdrowieni
za to, że wasza niebiańska siła jest spychana i deptana
przez siłę brutalną i zwierzęcą

za to, co w was przeczutego, niewypowiedzianego, nieograniczonego

za samotność i niezwykłość waszych dróg

bądźcie pozdrowieni nadwrażliwi

— Kazimierz Dąbrowski "Posłanie do nadwrażliwych"
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty

May 19 2018

ahuramazda
10:27
5826 6fef
Reposted fromFavCartoons FavCartoons viairmelin irmelin

May 17 2018

ahuramazda
15:54
8061 17cf 500

trianglesaremyfav:

i wanna go here and sleep in a tent and wake up to the birds singing

Reposted fromlifeless lifeless viacathandcat cathandcat
ahuramazda
12:39
Reposted fromshakeme shakeme viayanek yanek

May 16 2018

ahuramazda
14:52
3641 a983 500
Amsterdam by Vincent Gosselin
ahuramazda
14:52

May 13 2018

ahuramazda
09:47
8621 d76a 500
Reposted fromnutt nutt viairmelin irmelin

May 12 2018

ahuramazda
13:49
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl