Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2019

ahuramazda
18:33
6348 c8a7 500
Reposted frombenus benus viairmelin irmelin
ahuramazda
18:31
9495 4600 500
Reposted fromsoftboi softboi viapragne-ataraksji pragne-ataraksji

March 31 2019

ahuramazda
19:33
3434 5837
Reposted fromumorusana umorusana vialiveindarkness liveindarkness
ahuramazda
19:31
ahuramazda
19:26
Pierwsza warstwa: skóra.
Druga warstwa: krew.
Trzecia warstwa: kości.
Czwarta warstwa: dusza.

A ślad
twoich zębów
jest najgłębiej,
najgłębiej. 
— Marcin Świetlicki

March 28 2019

ahuramazda
19:00
6079 a538 500

March 27 2019

ahuramazda
20:21
ahuramazda
20:17
The happy donor by Rene Magritte
Reposted fromcorvax corvax viafajnychnielubie fajnychnielubie
ahuramazda
20:17
Winslow Homer - Moonlight(1874)
Reposted fromgruetze gruetze viafajnychnielubie fajnychnielubie
ahuramazda
20:17
i gdzie Twój język
który by koił ból
wynikły z przegryzionego
słowa kocham
— Wojaczek Rafał
Reposted fromohwow ohwow viainsanedreamer insanedreamer
ahuramazda
20:17
Bang bang, you shot me down
Bang bang, I hit the ground
Bang bang, that awful sound
Bang bang, my baby shot me down
— Nancy Sinatra

March 24 2019

ahuramazda
18:56
Nasza kultura opiera się na nadmiarze, nadprodukcji, w rezultacie czego nasze doświadczenie zmysłowe stopniowo coraz bardziej traci na wyrazistości. Warunki współczesnego życia - materialnej obfitości, namnożenia rzeczy - osłabiają naszą zdolność odczuwania. (...) Dziś ważne jest uleczenie naszych zmysłów. Musimy się nauczyć więcej widzieć, słyszeć i odczuwać.
— Susan Sontag, "Przeciw interpretacji i inne eseje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaOnly2you Only2you
ahuramazda
18:55
Jeśli tyle czytam, to dlatego, że liczę na spotkanie kiedyś samotności większej od mojej.
— Emil Cioran
Reposted frommhsa mhsa viaOnly2you Only2you
ahuramazda
18:53
3933 3069 500
me??????
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viairmelin irmelin
ahuramazda
18:53
3142 59f3
Reposted fromshpeelman97 shpeelman97 viairmelin irmelin
ahuramazda
18:50
4713 1b38 500
Reposted fromtojad tojad viainsanedreamer insanedreamer
ahuramazda
18:48
2655 a24f 500
Reposted fromvermis vermis viadancingwithaghost dancingwithaghost
ahuramazda
18:45
6246 b669 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viadancingwithaghost dancingwithaghost

March 11 2019

17:43
2780 a8ad 500

socrelax:

Cracow, Nowa Huta, Ujastek 1

photo: centralny.info

Reposted fromdeviate deviate viainsanedreamer insanedreamer
ahuramazda
17:43
Jacek Podsiadło
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba viazwariowalam zwariowalam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl