Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

18:06

June 22 2017

ahuramazda
17:41
4527 209d 500
Reposted frommargorzata margorzata viairmelin irmelin
ahuramazda
17:22
Reposted frommikaneko mikaneko viayanek yanek
ahuramazda
17:22
4712 ea87 500
Reposted fromteijakool teijakool viayanek yanek
ahuramazda
17:21
8652 7b2a 500
Reposted fromslodziak slodziak viayanek yanek
ahuramazda
17:17
Ciało mamy zwierzęce, lecz aspiracje boskie. (...) Hormony nasze produkują enzymy głodów nie do zaspokojenia, marzeń nie do zrealizowania, tęsknot nie do zagłuszenia. I ja w samym gąszczu, z wielką pustą głową, ze wzdętym sercem bez krwi, z rozrzedzoną duszą antymaterii. Zmęczony sobą i swoim czasem. Zmęczony ograniczeniem, niemocą, niepojmowaniem.
— Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa
Reposted frombylejaka bylejaka viasmutnazupa smutnazupa
ahuramazda
17:17
(...)Jeśli nie wrócę do Ciebie, to chyba umrę, a Ty wiesz, że jestem specjalistą w reżyserowaniu nieszczęścia.
— Marek Hłasko
ahuramazda
17:17
1225 dd79 500
ahuramazda
16:54
7015 7e52
Reposted fromBotwinka Botwinka viaune-raconteuse une-raconteuse

June 19 2017

ahuramazda
09:58
PRZERWA-TETMAJER!
Reposted frombanitka banitka viapoezja poezja
09:55
5751 f9bd
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaOnly2you Only2you

June 17 2017

ahuramazda
19:34
9610 e147
Reposted fromsonaive sonaive viaOnly2you Only2you
ahuramazda
19:28
0759 8d47
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viarefuge refuge
ahuramazda
19:25
9571 9aaf
Reposted fromkarahippie karahippie
ahuramazda
19:18
ahuramazda
19:18
5375 94c4
Reposted fromalicemeow alicemeow viaOnly2you Only2you
ahuramazda
19:04
9854 d5a9 500

June 13 2017

18:48
6406 7ec1

rxbytuesday:

Trainspotting dir. Danny Boyle (1996).

Reposted fromLittleJack LittleJack

June 12 2017

13:30
4167 eb06 500
Reposted fromdominik dominik viairmelin irmelin

June 11 2017

13:42
6833 0e04
Reposted fromAmericanlover Americanlover viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl